Witamy na naszej stronie

Jesteśmy z wami już od 1950 roku

 
więcej
więcej
więcej
Znajdź swój bankomat
Kalkulatory kredytowe
Depozyty 3m
2022-09-30
WIBID 3M 7,01 +0,43%
WIBOR 3M 7,21 +0,42%
WIBOR 1M 7,11 +0,28%
EURIBOR 3M 1,17 +1,12%
EURIBOR 1M 0,68 +1,95%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
NBP 2022-10-03
USD 4,9207 -0,66%
EUR 4,8272 -0,87%
CHF 4,9806 -1,79%
GBP 5,5155 -0,73%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
GPW (2022-10-03 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

CO TO JEST RODO  – jest to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
 
CEL RODO – ujednolicenie na terenie całej Unii Europejskiej  wytycznych dotyczących przetwarzania
danych osobowych  
 
CO ZAWIERA RODO – informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich
administratorem,  jakim  podmiotom  mogą  być  udostępniane,  a  także  
o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą   
 
 
INFORMACJE DLA KLIENTÓW BANKU ZGODNIE Z RODO
 
Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane: Rozporządzeniem).
W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach z siedzibą  w  08-443  Sobienie-Jeziory  ul.  Duży  Rynek  17  (dalej  zwany:  Bank)  Pani/Pana  danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe  informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bank, tj.:  
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach z
siedzibą  w  08-443  Sobienie-Jeziory  ul.  Duży  Rynek  17  nr  tel.  25 685  80  11  adres  email:
bs.sobienie@pro.onet.pl
2.  W Banku funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się
pod nr tel. 25 685 80 64 ; adres email :iod@bssobieniejeziory.pl
3.  Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  
     1)  w przypadku, kiedy łączy Panią/Pana z Bankiem umowa:
      a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym
              w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa  
              prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);  
         b) realizacji zawartej z Bankiem urnowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);  
         c) zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka  
              wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (podstawa
              prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
         d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem  
              działalności bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)  
              Rozporządzenia);  
          e) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art. 6
              ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
          f) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
          g) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego,
              statystyki i raportowania wewnętrznego Banku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
              Rozporządzenia),
      2)  w przypadku, kiedy nie łączy Panią/ Pana z Bankiem umowa:
           a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem,  
               w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego  
 
 
             (podstawa  prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
        b) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna:
              art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
        c)  zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka
              wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (podstawa
             prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
        d)  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem
              działalności bankowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);  
        e)  wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego,
               statystyki i raportowania wewnętrznego Banku (podstawa prawna: art. 6 usł. 1 lit. f)  
               Rozporządzenia).
4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, które wskazano w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe
mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych  osobowych.
Odbiorcami Pani/ Pana danych mogą być:  
      1)  Biuro Informacji Kredytowej S.A.;  
      2)  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.;  
      3)  Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;  
      4)  Komisja Nadzoru Finansowego;
      5)  Biura Informacji Gospodarczej;
      6)  Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych  
              osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;  
       7)  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie
              zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty
              przetwarzające).
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt
3 celów przetwarzania, tj,:  
      1)  w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy, przez okres do czasu
              zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez  
              przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia  
              przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania
              tej zgody;  
      2)  w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z
              prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu
              wypełnienia tych obowiązków przez Bank;  
     3)  w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank, przez okres do
              czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;  
     4)  w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia  
              prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do
              czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  
6.  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:  
      1)  prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia;  
      2)  prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  
      3)  prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia;  
      4)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  
      5)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21
              Rozporządzenia;  
       6)  prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 Rozporządzenia.  
7.  W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo      do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem     
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
 
8.  W  przypadkach  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  Bank  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do organu będącego następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).  
9.  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.  
10. W przypadku, kiedy łączy Panią/Pana z Bankiem umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  może  odbywać  się  w  sposób  zautomatyzowany,  co  może  wiązać  się  ze
zautomatyzowanym podejmowaniem  decyzji,  w  tym  z  profilowaniem.  Dotyczy  to  poniższych
przypadków:  
     1)  dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy z Bankiem, gdzie  
              ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o skorzystanie z produktów i usług oferowanych przez Bank oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz międzybankowych List zastrzeżeń) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów według opisanego i zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Konsekwencją dokonanej oceny jest: automatyczna zgoda na zawarcie umowy, automatyczna odmowa zawarcia
             umowy lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej;  
    2)     dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta  
             dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych
             przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy,
             w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne. przedmiotowe. behawioralne).
             Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie
             kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i  
             nienawiązaniem relacji;  
     3)   dokonywania procesu podnoszenia limitu kredytowego, gdzie proces ten dokonywany jest na  
            podstawie aktualnych danych dostarczonych w złożonym wniosku oraz informacji uzyskanych
            w toku dokonywania procesu (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A.) w
           oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów. Konsekwencją dokonanego procesu jest:
           automatyczne określenie dopuszczalnej wysokość limitu do podniesienia, automatyczna
           decyzja odmowna na zmianę obecnego limitu lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji
           indywidualnej.


wniosek.pdf (324.83 KB) wniosek.pdf

zasady_rozpatrywania_wnioskow_dotyczacych_obslugi_praw_klienta_w_zakresie_danych_osobowych.pdf (299.52 KB) Zasady rozpatrywania wnioskow dotyczacych obslugi praw klienta w zakresie danych osobowych.pdf
 wstecz

     


Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.