Witamy na naszej stronie

Jesteśmy z wami już od 1950 roku

 
więcej
więcej
więcej
Znajdź swój bankomat
Kalkulatory kredytowe
Depozyty 3m
2021-11-26
WIBID 3M 1,71 +5,56%
WIBOR 3M 1,91 +4,95%
WIBOR 1M 1,57 +2,61%
EURIBOR 3M -0,57 +1,37%
EURIBOR 1M -0,57 -0,53%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
NBP 2021-11-26
USD 4,1754 +0,37%
EUR 4,7038 +0,75%
CHF 4,5071 +1,15%
GBP 5,5597 +0,23%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
GPW (2021-11-26 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.plJeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).
Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bssobieniejeziory.pl

 

api_psd2.pdf (243.94 KB) api_psd2.pdf

CO TO JEST RODO  – jest to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
 
CEL RODO – ujednolicenie na terenie całej Unii Europejskiej  wytycznych dotyczących przetwarzania
danych osobowych  
 
CO ZAWIERA RODO – informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich
administratorem,  jakim  podmiotom  mogą  być  udostępniane,  a  także  
o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą   
 
 
INFORMACJE DLA KLIENTÓW BANKU ZGODNIE Z RODO
 
Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane: Rozporządzeniem).
W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach z siedzibą  w  08-443  Sobienie-Jeziory  ul.  Duży  Rynek  17  (dalej  zwany:  Bank)  Pani/Pana  danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe  informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bank, tj.:  
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach z
siedzibą  w  08-443  Sobienie-Jeziory  ul.  Duży  Rynek  17  nr  tel.  25 685  80  11  adres  email:
bs.sobienie@pro.onet.pl
2.  W Banku funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się
pod nr tel. 25 685 80 64 ; adres email :iod@bssobieniejeziory.pl
3.  Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  
     1)  w przypadku, kiedy łączy Panią/Pana z Bankiem umowa:
      a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym
              w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa  
              prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);  
         b) realizacji zawartej z Bankiem urnowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);  
         c) zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka  
              wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (podstawa
              prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
         d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem  
              działalności bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)  
              Rozporządzenia);  
          e) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art. 6
              ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
          f) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
          g) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego,
              statystyki i raportowania wewnętrznego Banku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
              Rozporządzenia),
      2)  w przypadku, kiedy nie łączy Panią/ Pana z Bankiem umowa:
           a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem,  
               w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego  
 
 
             (podstawa  prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
        b) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna:
              art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
        c)  zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka
              wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (podstawa
             prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
        d)  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem
              działalności bankowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);  
        e)  wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego,
               statystyki i raportowania wewnętrznego Banku (podstawa prawna: art. 6 usł. 1 lit. f)  
               Rozporządzenia).
4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, które wskazano w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe
mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych  osobowych.
Odbiorcami Pani/ Pana danych mogą być:  
      1)  Biuro Informacji Kredytowej S.A.;  
      2)  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.;  
      3)  Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;  
      4)  Komisja Nadzoru Finansowego;
      5)  Biura Informacji Gospodarczej;
      6)  Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych  
              osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;  
       7)  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie
              zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty
              przetwarzające).
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt
3 celów przetwarzania, tj,:  
      1)  w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy, przez okres do czasu
              zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez  
              przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia  
              przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania
              tej zgody;  
      2)  w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z
              prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu
              wypełnienia tych obowiązków przez Bank;  
     3)  w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank, przez okres do
              czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;  
     4)  w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia  
              prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do
              czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  
6.  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:  
      1)  prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia;  
      2)  prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  
      3)  prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia;  
      4)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  
      5)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21
              Rozporządzenia;  
       6)  prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 Rozporządzenia.  
7.  W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo      do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem     
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
 
8.  W  przypadkach  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  Bank  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do organu będącego następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).  
9.  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.  
10. W przypadku, kiedy łączy Panią/Pana z Bankiem umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  może  odbywać  się  w  sposób  zautomatyzowany,  co  może  wiązać  się  ze
zautomatyzowanym podejmowaniem  decyzji,  w  tym  z  profilowaniem.  Dotyczy  to  poniższych
przypadków:  
     1)  dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy z Bankiem, gdzie  
              ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o skorzystanie z produktów i usług oferowanych przez Bank oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz międzybankowych List zastrzeżeń) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów według opisanego i zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Konsekwencją dokonanej oceny jest: automatyczna zgoda na zawarcie umowy, automatyczna odmowa zawarcia
             umowy lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej;  
    2)     dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta  
             dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych
             przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy,
             w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne. przedmiotowe. behawioralne).
             Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie
             kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i  
             nienawiązaniem relacji;  
     3)   dokonywania procesu podnoszenia limitu kredytowego, gdzie proces ten dokonywany jest na  
            podstawie aktualnych danych dostarczonych w złożonym wniosku oraz informacji uzyskanych
            w toku dokonywania procesu (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A.) w
           oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów. Konsekwencją dokonanego procesu jest:
           automatyczne określenie dopuszczalnej wysokość limitu do podniesienia, automatyczna
           decyzja odmowna na zmianę obecnego limitu lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji
           indywidualnej.


wniosek.pdf (324.83 KB) wniosek.pdf

zasady_rozpatrywania_wnioskow_dotyczacych_obslugi_praw_klienta_w_zakresie_danych_osobowych.pdf (299.52 KB) Zasady rozpatrywania wnioskow dotyczacych obslugi praw klienta w zakresie danych osobowych.pdf
 INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH, O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym………. tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996), według następujących zasad: 1) Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: a) osoby fizyczne; b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe. c) osoby prawne d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną 2) Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku; 3) Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową); 4) W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR; 5) Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: a) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (Dz.U. z 2014 r. poz. 94), b) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku. 6) Gwarancjami BFG nie są objęte: a) wierzytelności, które mogą powstać wobec podmiotów nie objętych systemem gwarantowania, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w zawieraniu umów, b) wierzytelności mogące powstać w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, kiedy podmiot objęty systemem gwarancji wystawia dokument pieniężny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne, c) wierzytelności powstałe w związku z wykonywaniem czynności bankowych, w przypadku gdy nie można zidentyfikować deponenta.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  ( po zmianie)
 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w
Sobieniach Jeziorach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu
Korporacyjnego  dla  instytucji  nadzorowanych,  przyjętych  uchwałą  Komisji  Nadzoru
Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące
Załącznik do niniejszego oświadczenia.
Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach informuje o odstąpieniu
od  stosowania  częściowo  Zasad  Ładu  Korporacyjnego  dla  instytucji  nadzorowanych,  a
mianowicie:
  -    § 8 ust. 4 w części dotyczącej:  
„zapewnienie  możliwości  elektronicznego  aktywnego  udziału  w  posiedzeniach
organu stanowiącego.”
Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze  skali,
charakteru  działalności  oraz  specyfiki  działalności  prowadzonej  przez  Bank,
odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego
udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie
Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu
specyfiki  działalności  banku  spółdzielczego,  którego  większość  właścicieli
stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku
zawiadomienia  członków  o  czasie,  miejscu  i  porządku  obrad  Zebrania
Przedstawicieli  wysyłane  są  za  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru  lub  listem
poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób
informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa
w  Zebraniu  Przedstawicieli.  Bank  nie  jest  przygotowany  pod  względem
technicznym  i  organizacyjnym  do  wykonywania  tej  zasady.  Dodatkowo  jej
wprowadzenie  wiąże  się  ze  znacznymi  kosztami,  które  w  ocenie  Banku  są
nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu
stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.
             
Ponadto w Banku Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach nie mają zastosowania Zasady Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w
części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie Informuję, że Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1) wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach;
2 )wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
3) dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015 r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).


Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:


1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
2) podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z  Infolinią  Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.Zarząd BS

 

 nadanie_kodu_pin_do_transkacji_internetowych_w_portalu_kartosfera.pdf (232.01 KB) nadanie_kodu_pin_do_transkacji_internetowych_w_portalu_kartosfera.pdf

uwierzytlenienie_transakcji.pdf (165.54 KB) uwierzytlenienie_transakcji.pdf 

 

Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach

 

to bank działający  na terenie województwa mazowieckiego.

 

Nasze placówki znajdują się w Sobieniach-Jeziorach i Osiecku.

Istniejemy od 01 lipca 1950 r.

 

 

 

Jesteśmy bankiem mocno związanym ze społecznością lokalną,

posiadamy wyłącznie polski kapitał.

 

Do korzystania z naszych usług zapraszamy

klientów indywidualnych, firmy, rolników

oraz

jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Zapewniamy miłą i profesjonalną obsługę.     


Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.