Witamy na naszej stronie

Jesteśmy z wami już od 1950 roku

 
więcej
więcej
więcej
Znajdź swój bankomat
Kalkulatory kredytowe
Depozyty 3m
2022-09-30
WIBID 3M 7,01 +0,43%
WIBOR 3M 7,21 +0,42%
WIBOR 1M 7,11 +0,28%
EURIBOR 3M 1,17 +1,12%
EURIBOR 1M 0,68 +1,95%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
NBP 2022-10-03
USD 4,9207 -0,66%
EUR 4,8272 -0,87%
CHF 4,9806 -1,79%
GBP 5,5155 -0,73%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
GPW (2022-10-03 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

 

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 16 30 w pierwszym terminie oraz w dniu 22 czerwca 2022r. o godz. 17 00  w drugim terminie w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE” odbędzie się:

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego.
5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”.
8. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku. Złożenie do Komisji Skrutacyjnej:
  a) oświadczeń członków Rady Nadzorczej, kończącej kadencję;
  b) oświadczeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
  Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną:
  a) indywidualnej oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej, kończącej kadencję;
  b) indywidualnej oceny pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2026.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu o podziale zysku za rok 2021.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego w roku 2021.
11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach w roku 2021.
13. Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich.
14. Przedstawienie przez Zarząd projektu dokumentu: Kierunki rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2022 – 2025.
15. Dyskusja.
16. Informacja Komisji Skrutacyjnej o wynikach indywidualnej oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej, kończącej kadencję oraz o wynikach indywidulanej oceny pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
17. Wybory Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022 – 2026.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Mazovia Bank Spółdzielczy może zaciągać.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Mazovia Banku w roku 2021.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021.
27. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021.
29. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021.
30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Banku Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach w roku 2021.
31. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Kierunków rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2022 – 2025.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego.
33. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku.
34. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
35. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej oraz pierwotnej oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022 - 2026.
37. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
38. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej proszeni są o wypełnienie przed rozpoczęciem Zebrania oświadczenia, wskazanego w projekcie dokumentu: „Polityka zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”. Formularze udostępnione na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, w zakładce: Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, dostępne są również w biurze Zarządu Banku. Kontakt pod nr tel.: 22 736 49 00).

 

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego


Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 37 ust 7 Statutu Banku Spółdzielczego, w dniach 12 i 19 maja 2022 roku, odbędą się:

 

Zebrania Grup Członkowskich
Mazovia Banku Spółdzielczego

 

Informujemy, iż zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu, w Banku funkcjonują 4 Grupy Członkowskie.

Rada Nadzorcza Banku, uchwałą nr 21/2022 z dnia 4 maja 2022 r. dokonała przyporządkowania członków Banku do poszczególnych Grup w sposób następujący:

Zebranie Grupy Członkowskiej „Centrala” tereny wiejskie, utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach wiejskich gminy Góra Kalwaria (za wyjątkiem mieszkańców miasta Góra Kalwaria). Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 12 maja 2022 r. o godz. 16.00, w Restauracji „Podzamcze” w Górze Kalwarii, przy ul. Wojska Polskiego 43.

Zebranie Grupy Członkowskiej „Centrala” miasto - utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) w mieście Góra Kalwaria oraz w pozostałych miejscowościach/gminach, nie wymienionych w pkt. 1, 3 i 4. Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 12 maja 2022 r. o godz. 18.00,  w Restauracji „Podzamcze” w Górze Kalwarii, przy ul. Wojska Polskiego 43.

Zebranie Grupy Członkowskiej „Filia” w Osiecku - utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach następujących gmin: Osieck, Celestynów, Garwolin, Pilawa, Kołbiel, Wodynie, Górzno, Wola Rębkowska, Miastków Kościelny oraz Parysów. Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 16.00, w Sali weselnej „Pod Jaworem” w Sobieniach Jeziorach, przy ul. Piwonińskiej 68.

Zebranie Grupy Członkowskiej „Oddział” w Sobieniach Jeziorach - utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach następujących gmin: Sobienie Jeziory, Otwock, Józefów, Wiązowna, Karczew, Sobolew, Łaskarzew, Wilga, Maciejowice. Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 18.00, w Sali weselnej „Pod Jaworem” w Sobieniach Jeziorach, przy ul. Piwonińskiej 68.

 

Ustalono następujący Porządek obrad każdej z ww. Grup Członkowskich:

1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie uczestników Zebrania z Regulaminem organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, z uwzględnieniem obsługi na terenie zamieszkałym przez członków danej Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie przez Zarząd spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku, w szczególności:
  a) przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za rok 2021,
  b) informacja dot. uchwał, które będą przedmiotem głosowania podczas najbliższego zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku.
8. Dyskusja.
9. Wybory na Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego, na kadencję 2022 – 2026.
10. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną oraz podjęcie Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej o wyborze Przedstawicieli danej Grupy na Zebranie Przedstawicieli.
11. Przyjęcie i przedyskutowanie wniosków.
12. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 31 grudnia 2021 r., za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie Mazovia Banku Spółdzielczego (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach (bank przejmowany).

Od 1 stycznia 2022 roku połączone banki będą działały pod nazwą MAZOVIA BANK SPÓŁDZIELCZY

W wyniku połączenia Mazovia Bank Spółdzielczy stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach. Siedziba Centrali Banku pozostanie w Górze Kalwarii.

Efektem konsolidacji Banków jest silniejszy, o większych możliwościach działania Mazovia Bank Spółdzielczy z siedzibą w Górze Kalwarii oraz oddziałem w Sobieniach Jeziorach. Gwarantuje to potencjał posiadany przez obydwa Banki. Fachowa kadra, interesujący pakiet oferowanych usług i produktów oraz zastosowane innowacyjne rozwiązania techniczne zapewnią, że na lokalnym rynku bankowym, Bank nasz będzie mógł efektywniej wykonywać swoją działalność, do czego przyczyni się między innymi zwiększenie liczby placówek. Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa oczekiwań, dotyczących różnych proponowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie.

Połączenie Banków nie ma żadnego wpływu na ważność i skuteczność zawartych umów, nie wymaga podejmowania przez Państwa jakichkolwiek czynności. Zmiana nie powoduje konieczności kontaktu z Bankiem w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymaga podpisania aneksów do już zawartych umów. Zmiana ta nie generuje też żadnych dodatkowych kosztów po Państwa stronie, jak również warunki umów, numery Państwa rachunków bankowych, adresy i numery telefonów placówek Banku, pozostaną bez zmian.

Informujemy również, że z chwilą połączenia Banków, administratorem Państwa danych stał się Mazovia Bank Spółdzielczy.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego


Informacja o planowanym połączeniu Mazovia Banku Spółdzielczego z siedzibą w Górze Kalwarii (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach (bank przejmowany).

 

Szanowni Państwo,  

Mamy przyjemność poinformować, że dwa działające na rynku lokalnym Banki, Mazovia Bank Spółdzielczy z siedzibą w Górze Kalwarii oraz Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach, postanowiły połączyć siły, tworząc jeden silny podmiot finansowy. Odpowiednie uchwały, potwierdzające połączenie, zostały już podjęte przez udziałowców obydwu Banków. Połączenie Banków zostało zaplanowane na dzień 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 roku połączone banki będą działały pod nazwą:

MAZOVIA BANK SPÓŁDZIELCZY, z siedzibą w Górze Kalwarii

W wyniku połączenia Mazovia Bank Spółdzielczy stanie się następcą prawnym i wstąpi w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach. Siedziba Centrali Banku pozostanie w Górze Kalwarii.

Ta strategiczna decyzja sprawi, iż stworzony zostanie solidny i o większych możliwościach działania Mazovia Bank Spółdzielczy z siedzibą w Górze Kalwarii oraz oddziałem w Sobieniach Jeziorach. Gwarantuje to potencjał posiadany przez obydwa Banki. Fachowa kadra, interesujący pakiet oferowanych usług i produktów oraz zastosowane innowacyjne rozwiązania techniczne zapewnią, że na lokalnym rynku bankowym, Bank będzie mógł efektywniej wykonywać swoją działalność, do czego przyczyni się również zwiększenie liczby placówek. Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa oczekiwań, dotyczących różnych proponowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez żadnych perturbacji, a cały proces łączenia Banków pozostał dla Państwa nieodczuwalny. Prowadzony proces łączeniowy wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszego Banku na rynku usług finansowych, umożliwi wsparcie lokalnych firm, pozwoli być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych. Planowaną fuzję przeprowadzimy z zachowaniem ciągłości obsługi bankowej wobec wszystkich klientów. Dotychczasowa  jednostka organizacyjna przejmowanego Banku w Sobienich Jeziorach zachowuje swoją funkcjonalność w zakresie bezpośredniej obsługi klientów.

Połączenie Banków nie ma żadnego wpływu na ważność i skuteczność zawartych umów, nie wymaga podejmowania przez Państwa jakichkolwiek czynności. Zmiana nie powoduje konieczności kontaktu z Bankiem w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymaga podpisania aneksów do już zawartych umów. Zmiana ta nie generuje też żadnych dodatkowych kosztów po Państwa stronie, jak również warunki umów, numery Państwa rachunków bankowych, adresy i numery telefonów placówek Banku, pozostaną bez zmian.

Informujemy również, że z chwilą połączenia Banków, administratorem Państwa danych osobowych będzie Mazovia Bank Spółdzielczy.

Szczegółowe informacje dot. procesu łączeniowego, będą się sukcesywnie pojawiać na stronie internetowej Banku – www.mazoviabank.pl.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o zamierzonym połączeniu Banków w rozumieniu art. 124d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

 

                                                                                              Zarząd Banku

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).
Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bssobieniejeziory.pl

 

api_psd2.pdf (243.97 KB) api_psd2.pdf

CO TO JEST RODO  – jest to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
 
CEL RODO – ujednolicenie na terenie całej Unii Europejskiej  wytycznych dotyczących przetwarzania
danych osobowych  
 
CO ZAWIERA RODO – informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich
administratorem,  jakim  podmiotom  mogą  być  udostępniane,  a  także  
o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą   
 
 
INFORMACJE DLA KLIENTÓW BANKU ZGODNIE Z RODO
 
Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane: Rozporządzeniem).
W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach z siedzibą  w  08-443  Sobienie-Jeziory  ul.  Duży  Rynek  17  (dalej  zwany:  Bank)  Pani/Pana  danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe  informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bank, tj.:  
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach z
siedzibą  w  08-443  Sobienie-Jeziory  ul.  Duży  Rynek  17  nr  tel.  25 685  80  11  adres  email:
bs.sobienie@pro.onet.pl
2.  W Banku funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się
pod nr tel. 25 685 80 64 ; adres email :iod@bssobieniejeziory.pl
3.  Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  
     1)  w przypadku, kiedy łączy Panią/Pana z Bankiem umowa:
      a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym
              w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa  
              prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);  
         b) realizacji zawartej z Bankiem urnowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);  
         c) zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka  
              wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (podstawa
              prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
         d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem  
              działalności bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)  
              Rozporządzenia);  
          e) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art. 6
              ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
          f) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
          g) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego,
              statystyki i raportowania wewnętrznego Banku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
              Rozporządzenia),
      2)  w przypadku, kiedy nie łączy Panią/ Pana z Bankiem umowa:
           a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem,  
               w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego  
 
 
             (podstawa  prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
        b) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna:
              art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
        c)  zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka
              wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (podstawa
             prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);  
        d)  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem
              działalności bankowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);  
        e)  wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego,
               statystyki i raportowania wewnętrznego Banku (podstawa prawna: art. 6 usł. 1 lit. f)  
               Rozporządzenia).
4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, które wskazano w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe
mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych  osobowych.
Odbiorcami Pani/ Pana danych mogą być:  
      1)  Biuro Informacji Kredytowej S.A.;  
      2)  Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.;  
      3)  Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;  
      4)  Komisja Nadzoru Finansowego;
      5)  Biura Informacji Gospodarczej;
      6)  Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych  
              osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;  
       7)  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie
              zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty
              przetwarzające).
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt
3 celów przetwarzania, tj,:  
      1)  w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy, przez okres do czasu
              zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez  
              przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia  
              przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania
              tej zgody;  
      2)  w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z
              prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu
              wypełnienia tych obowiązków przez Bank;  
     3)  w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank, przez okres do
              czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;  
     4)  w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia  
              prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do
              czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  
6.  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:  
      1)  prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia;  
      2)  prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  
      3)  prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia;  
      4)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  
      5)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21
              Rozporządzenia;  
       6)  prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 Rozporządzenia.  
7.  W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo      do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem     
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
 
8.  W  przypadkach  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  Bank  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do organu będącego następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).  
9.  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.  
10. W przypadku, kiedy łączy Panią/Pana z Bankiem umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  może  odbywać  się  w  sposób  zautomatyzowany,  co  może  wiązać  się  ze
zautomatyzowanym podejmowaniem  decyzji,  w  tym  z  profilowaniem.  Dotyczy  to  poniższych
przypadków:  
     1)  dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy z Bankiem, gdzie  
              ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o skorzystanie z produktów i usług oferowanych przez Bank oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz międzybankowych List zastrzeżeń) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów według opisanego i zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Konsekwencją dokonanej oceny jest: automatyczna zgoda na zawarcie umowy, automatyczna odmowa zawarcia
             umowy lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej;  
    2)     dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta  
             dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych
             przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy,
             w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne. przedmiotowe. behawioralne).
             Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie
             kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i  
             nienawiązaniem relacji;  
     3)   dokonywania procesu podnoszenia limitu kredytowego, gdzie proces ten dokonywany jest na  
            podstawie aktualnych danych dostarczonych w złożonym wniosku oraz informacji uzyskanych
            w toku dokonywania procesu (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A.) w
           oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów. Konsekwencją dokonanego procesu jest:
           automatyczne określenie dopuszczalnej wysokość limitu do podniesienia, automatyczna
           decyzja odmowna na zmianę obecnego limitu lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji
           indywidualnej.


wniosek.pdf (324.83 KB) wniosek.pdf

zasady_rozpatrywania_wnioskow_dotyczacych_obslugi_praw_klienta_w_zakresie_danych_osobowych.pdf (299.52 KB) Zasady rozpatrywania wnioskow dotyczacych obslugi praw klienta w zakresie danych osobowych.pdf
 INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH, O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym………. tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996), według następujących zasad: 1) Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: a) osoby fizyczne; b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe. c) osoby prawne d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną 2) Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku; 3) Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową); 4) W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR; 5) Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: a) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (Dz.U. z 2014 r. poz. 94), b) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku. 6) Gwarancjami BFG nie są objęte: a) wierzytelności, które mogą powstać wobec podmiotów nie objętych systemem gwarantowania, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w zawieraniu umów, b) wierzytelności mogące powstać w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, kiedy podmiot objęty systemem gwarancji wystawia dokument pieniężny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne, c) wierzytelności powstałe w związku z wykonywaniem czynności bankowych, w przypadku gdy nie można zidentyfikować deponenta.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  ( po zmianie)
 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w
Sobieniach Jeziorach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu
Korporacyjnego  dla  instytucji  nadzorowanych,  przyjętych  uchwałą  Komisji  Nadzoru
Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące
Załącznik do niniejszego oświadczenia.
Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach informuje o odstąpieniu
od  stosowania  częściowo  Zasad  Ładu  Korporacyjnego  dla  instytucji  nadzorowanych,  a
mianowicie:
  -    § 8 ust. 4 w części dotyczącej:  
„zapewnienie  możliwości  elektronicznego  aktywnego  udziału  w  posiedzeniach
organu stanowiącego.”
Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze  skali,
charakteru  działalności  oraz  specyfiki  działalności  prowadzonej  przez  Bank,
odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego
udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie
Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu
specyfiki  działalności  banku  spółdzielczego,  którego  większość  właścicieli
stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku
zawiadomienia  członków  o  czasie,  miejscu  i  porządku  obrad  Zebrania
Przedstawicieli  wysyłane  są  za  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru  lub  listem
poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób
informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa
w  Zebraniu  Przedstawicieli.  Bank  nie  jest  przygotowany  pod  względem
technicznym  i  organizacyjnym  do  wykonywania  tej  zasady.  Dodatkowo  jej
wprowadzenie  wiąże  się  ze  znacznymi  kosztami,  które  w  ocenie  Banku  są
nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu
stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.
             
Ponadto w Banku Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach nie mają zastosowania Zasady Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w
części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie Informuję, że Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1) wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach;
2 )wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
3) dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015 r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).


Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:


1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
2) podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z  Infolinią  Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.Zarząd BS

 

 nadanie_kodu_pin_do_transkacji_internetowych_w_portalu_kartosfera.pdf (232.01 KB) nadanie_kodu_pin_do_transkacji_internetowych_w_portalu_kartosfera.pdf

uwierzytlenienie_transakcji.pdf (165.54 KB) uwierzytlenienie_transakcji.pdf 

 

Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach

 

to bank działający  na terenie województwa mazowieckiego.

 

Nasze placówki znajdują się w Sobieniach-Jeziorach i Osiecku.

Istniejemy od 01 lipca 1950 r.

 

 

 

Jesteśmy bankiem mocno związanym ze społecznością lokalną,

posiadamy wyłącznie polski kapitał.

 

Do korzystania z naszych usług zapraszamy

klientów indywidualnych, firmy, rolników

oraz

jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Zapewniamy miłą i profesjonalną obsługę.     


Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.